Statut


Kurnos Drugi, dnia 10.05.2009
Statut Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich”

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1. Organizacją działającą na mocy niniejszego statutu jest Stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane historią wojskowości, ze szczególnym podkreśleniem historii i tradycji Wojska Rzeczpospolitej Polskiej. Nosi ono nazwę "Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich" zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu "Stowarzyszeniem".
Art. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest szkoła podstawowa w Kurnosie (97-400 Kurnos Drugi 175) a terenem jego działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie działa na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo używania własnej pieczęci oraz ma prawo ustalić znaki graficzne, legitymację członkowską oraz identyfikator w formie odznaki organizacyjnej i honorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o Stowarzyszeniach").
Art. 5. Stowarzyszenie nie wyklucza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości.
Art. 6. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
Art. 7. Stowarzyszenie "Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich" przyjmuje za patronów Żołnierzy 84 Pułku Strzelców Poleskich.

Rozdział II CELE I FORMY DZIAŁANIA
Art. 8. Celem stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszenie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym podkreśleniem Wojska II Rzeczypospolitej i okresu II Wojny Światowej a także armii innych państw - zwane dalej Rekonstrukcją.
2. W oparciu o Rekonstrukcję odtwarzanie historycznego wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia armii w szczególnym oparciu o tradycje i historie 84 Pułku Strzelców Poleskich.
3. W oparciu o Rekonstrukcję odtwarzanie, odbudowa, rekonstrukcja i renowacja historycznego wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji.
4. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej, sportowej, oraz społecznej członków Stowarzyszenia.
5. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji Wojska Polskiego ze szczególnym podkreśleniem Wojska II Rzeczypospolitej i okresu II Wojny Światowej, a także armii innych państw.
Art. 9. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w następujących formach:
1. Inicjuje i organizuje działalność własną, publiczną i zleconą, a w szczególności: naukową, oświatową, rekonstrukcyjną, popularyzatorską, kulturalną i turystyczną.
2. Prowadzi działalność wydawniczą, publicystyczną, szkoleniową, turystyczno-krajoznawczą, organizuje wystawy i pokazy terenowe oraz imprezy popularyzujące historie wojskowości w kraju i zagranicą.
3. Podejmuje działania eksploracyjne, wyszukuje oraz prowadzi ewidencję i inwentaryzacje, tworzy kolekcję, zabytkowych militariów, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia (zdezaktywowanego), pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji.
4. Zbiera i przechowuje materiały archiwalne i materiały naukowe dotyczące militariów: dokumentację techniczną, fotografie, filmy, literaturę i inne nośniki informacji.
5. Wspomaga służby, instytucje i organizacje społeczne zajmujące się ochroną zabytków.
6. Działa na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków militarnych bądź substancji z nimi związanych.
7. Wspomaga prowadzenie placówek muzealnych w obiektach zabytkowych i innych zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Prowadzi renowację i rewaloryzację, uzupełnia i odtwarza wyposażenie dla przywrócenia dawnej świetności substancjom wymienionym w punkcie 3 art. 8.
9. Udziela konsultacji, porad i sporządza projekty w zakresie wykorzystania zabytkowych fortyfikacji oraz ich wyeksponowania i rewaloryzacji.
10. Organizuje seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty naukowe.
11. Współpracuje z administracją państwową oraz placówkami muzealnymi, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.
12. Udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, sporządzaniu dokumentacji zabytkowych militariów, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, pojazdów mechanicznych i konnych jak również fortyfikacji oraz organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych.
Rozdział III CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Zwyczajnych, Wspierających, Honorowych.
Art. 11. Członkowie Komitetu Założycielskiego tworzą organ nie podlegający zmianą. Wyjątek stanowią jedynie dobrowolne odejście bądź usunięcie wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.
Art. 12. Tryb czynny przysługuje osobie pełnoletniej (ukończony 18 rok życia). Czynne prawo wyborcze przysługuje osobą będącym nowymi członkami Stowarzyszenia minimum 5 lat. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu od momentu jego przystąpienia do Stowarzyszenia. Nie dotyczy organu założycielskiego.
Art. 13. Osoby do lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych. Nie mają jednak praw do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Art. 14. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieś swój wkład pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklaracje o przystąpienie do Stowarzyszenia.
Art. 15. Członek zwyczajny ma prawo:
1. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (za wyjątkiem art. 12.);
3. posiadać legitymację członkowską i nosić identyfikator w formie odznaki organizacyjnej;
4. zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu;
5. korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z załączoną zgodą właściciela lokalu;
6. korzystać z pomocy prawnej oraz urządzeń technicznych jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
7. ogłaszać drukiem wyniki swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia;
8. posiadać własne wyposażenie wojskowe (nie objęte ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 ze zm.), historyczne, zabytkowe oraz forteczne i eksponaty w placówkach muzealnych Stowarzyszenia.
Art. 16. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
1. Realizować cele Stowarzyszenia;
2. Stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. Dbać o dobre imię i wspólne dobro Stowarzyszenia;
4. Regularnie opłacić składki członkowskie.
Art. 17.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zdeklaruje stałą składkę członkowską.
2. Nabycie i utrata członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający pozbawiony jest czynnego i biernego prawa wyborczego.
Art. 18.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia i popierająca jego działania, której Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu nada tytuł Członka Honorowego.
2. Członek Honorowy ma prawo:
a) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego;
b) posiadać legitymację członkowską i nosić identyfikator w formie odznaki organizacyjnej;
c) zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu;
Art. 19. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji członkowskiej i uchwały Zarządu. Deklaracja członkowska powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i oświadczenie o przystąpieniu. W przypadku małoletniego poniżej 16 lat, zgodę przedstawicieli ustawowych. W przypadku kandydata na członka wspierającego, zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
Art. 20. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1. śmierci członka;
2. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;
3. wykluczenia z powodu utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
4. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
5. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem i Statutem. Od decyzji tej przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia;
6. dwuletniego zalegania w opłacaniu składek członkowskich i braku odpowiedzi na dwa pisemne wezwania do zapłaty;
7. rozwiązania Stowarzyszenia.
Art. 21.
1. Na wniosek 5 członków zwyczajnych może zostać utworzone Koło Terenowe.
2. Koła Terenowe nie posiadają własnej osobowości prawnej.
3. Koło Terenowe musi liczyć co najmniej 5 członków zwyczajnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego w jawnym głosowaniu w obecności Zarządu Stowarzyszenia.
4. Przewodniczący koła terenowego jest zobowiązany brać udział w zebraniach Zarządu.

Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 22. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.
Art. 23.
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. W przypadku ustąpienia członków władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 1 liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia 1 liczby członków władz należy zwołać Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
Art. 24.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków listownie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zebrania. Zawiadomienia winny zawierać: termin zebrania, miejsce i proponowany porządek obrad.
. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane:
a) na mocy uchwały Zarządu,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek połowy ogólnej liczby wszystkich członków.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
6. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą: z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.
Art. 25. Jeżeli na zwołanym Walnym Zgromadzenie nie ma obecnych, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, to Zarząd jest zobowiązany, w ciągu 60 dni licząc od dnia terminu Zgromadzenia, wyznaczyć drugi termin Walnego Zgromadzenie i powiadomić ich o tym na zasadach podanych w art. 24.
Art. 26. Uchwały Walnego Zgromadzenie są prawomocne, jeżeli są podejmowane:
1. w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
2. w drugim terminie, zwykłą większością głosów przy czym nie jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Art. 27. W czasie Walnego Zgromadzenie głosowania odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania. Jeżeli uczestnicy Walnego Zgromadzenie tak postanowią głosowania mogą odbywać się w sposób tajny.
Art. 28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy:
1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach wniosków przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
6. Zatwierdzenie podstawowych regulaminów dla Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
7. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
8. Rozpatrywanie odwołań od postanowień władz Stowarzyszenia.
9. Odwołanie Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia lub obowiązujących przepisów prawa.
11. Odwołanie członka władz Stowarzyszenia na pisemny wniosek członka zwyczajnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Koła Terenowego.
Art. 29.
1. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz obieralny członek zarządu.
3. Skład zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
4. Członkowie Stowarzyszenia wybrani do władz pełnią swoją funkcję nieprzerwanie, na zasadzie pracy społecznej.
5. Pracą Zarządu kieruje prezes, w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes. W razie nieobecności prezesa lub wiceprezesa lub na ich wniosek zastępuje ich sekretarz.
Art. 30. Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2. uchwalenie planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania;
3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych;
4. podejmowanie uchwał o nadaniu i odebraniu tytułu członka;
5. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz;
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Art. 31.
1. Do ważności oświadczeń woli pism i dokumentów w przedmiocie działalności gospodarczej oraz praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy: Prezes i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Do ważności innych pism i dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa.
Art. 32.
1. Zebranie Zarządu odbywa się co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy.
2. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu i Komitetu Założycielskiego.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. W zebraniach Zarządu są zobowiązani uczestniczyć przewodniczący Kół Terenowych.
Art. 33. Członkowie Zarządu działają następująco;
1. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, sprawuje ogólne kierownictwo nad jego pracami, zwołuje Walne Zgromadzenie i zebrania Zarządu oraz czuwa nad przestrzeganiem statutu i realizacją planów działalności Stowarzyszenia.
2. Wiceprezes zastępuje prezesa w zakresie powierzonych mu spraw.
3. Sekretarz zarządza pracami Stowarzyszenia, wykonując uchwały i polecenia Zarządu. W razie konieczności zastępuje prezesa i wiceprezesa oraz prowadzi archiwum Stowarzyszenia.
4. Skarbnik kieruje, wspólnie z prezesem i sekretarzem finansami i majątkiem Stowarzyszenia, podpisuje zobowiązania o charakterze majątkowym, czuwa nad prawidłową realizacją zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia oraz przedkłada Zarządowi preliminarze finansowe Stowarzyszenia.
5. Obieralny członek zarządu jest zobowiązany wykonywać polecenia, powierzane mu w nadzwyczajnych okolicznościach, podjęte wspólną decyzją pozostałych członków Zarządu.
Art. 34. Wyboru członków Zarządu, jak i pozostałych władz Stowarzyszenia, dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie (za wyjątkiem art. 12.).
Art. 35.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwóch członków.
3. Do zadań komisji należy:
1) sprawowanie stałej kontroli działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,
2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
3) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) w terminie co najmniej rocznym przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie.
Art. 36.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
2. Do zakresu działania sędziów Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów członków Stowarzyszenia i władz, dotyczących nie przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz, zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członkowskich od trzech miesięcy do dwóch lat oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia.
4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do przewodniczącego sądu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia.
5. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w pierwszej instancji rozpatruje Walne Zgromadzenie członków, którego orzeczenie jest ostateczne. Walne Zgromadzenie wydaje orzeczenie w wyniku jawnego głosowania.
6. Orzeczenie sądu koleżeńskiego, w składzie trzyosobowym, zapada po niejawnej naradzie sędziów. Wyrok zapada większością głosów.
7. Sędzia który przy głosowaniu nie zgodzi się z większością, może przy podpisaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i zobowiązany jest uzasadnić je na piśmie.
8. Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbywa się rozprawa poprzedzająca bezpośrednie wydanie wyroku.
Art. 37. Członkostwo we władzach Stowarzyszeniach ustaje na skutek:
1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji, uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
4. odwołanie przez Walne Zgromadzenie członków.

Rozdział V FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art. 38. Majątek stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i dochody.
Art. 39. Na dochody stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. wpływy z działalności statutowej,
3. dotacje i spadki,
4. zapisy i darowizny,
5. dochody z ewentualnej prowadzonej działalności gospodarczej,
6. dochody z majątku stowarzyszenia.
Art. 40. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej stowarzyszenia ustala Zarząd.
Art. 41. Oświadczenia w sprawach majątkowych mogą składać tylko - prezes Zarządu i skarbnik lub wiceprezes Zarządu i skarbnik.

Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art. 42. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
Art. 43. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje likwidatora.
Art. 44. Interpretacja zapisów powyższego Statutu należy wyłącznie do Zarządu Stowarzyszenia.
Art. 45. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.